Gebruikers beheren

Nu u uw veiligheidsbeleid voor het portaal heeft ingesteld, registeren mensen zich en worden ze doorwinterde gebruikers. Tenzij uw portaal afgesloten is voor anonieme gebruikers, verandert deze nieuwe status voor hen niets. Ze kunnen nog steeds dezelfde data zien en zijn onderworpen aan dezelfde quota's als daarvoor.

../../_images/users_interface.png

Gebruikers uitnodigen op het portaal

U kunt gebruikers uitnodigen op uw portaal door hun e-mailadressen te gebruiken.

Opmerking

Enkel domeinbeheerders of gebruikers met de toelaten Domeineigenschappen bewerken kunnen gebruikers uitnodigen.

  1. Ga vanuit de back office naar Gebruikers & groepen > Gebruikers.

  2. Klik op Gebruikers uitnodigen.

  3. Vanuit het dialoogvenster dat wordt geopend, voer de e-mailadressen van de nieuwe gebruikers in in het tekstvak E-mailadressen.

  4. Klik op Gebruikers uitnodigen.

De gebruikers zijn toegevoegd aan uw portaal. Ze zullen een e-mail ontvangen om hun account aan te maken of te valideren. U kunt hen nu de gewenste toelatingen geven en hen aan groepen toevoegen.

Toelatingen

U kan nu toelatingen geven, waardoor datgene wat ze kunnen doen wordt uitgebreid. U kan dit doen ofwel op de indexpagina van de gebruikers of rechtstreeks op de beheerpagina van één enkele gebruiker, die beide toegankelijk zijn via de sectie Gebruikers & groepen > Gebruikers in uw back-office

Toelatingen hebben elk een impact op het onafhankelijke deel van uw portaal zodat, wanneer u naar de lijst met toelatingen van een gebruiker kijkt, u precies weet wat hij/zij kan doen. Elke toelating heeft zijn eigen categorie, die gesymboliseerd wordt door een pictogram en een tag-kleur.

All available permissions, each with a category icon and color

Belangrijk

Geauthentificeerde gebruikers kunnen hun eigen API-sleutels beheren en genereren. API-sleutels erven alle toelatingen die gegeven zijn aan de gebruiker waarvoor deze werd aangemaakt. Daarom zouden beheerders voorzichtig moeten zijn met de toelatingen die ze geven aan gebruikers.

Op dit moment kunnen beheerders de API-sleutels van gebruikers niet herroepen. Indien u een ongeoorloofd gebruik van een API-sleutel waarneemt of wanneer een API-sleutel blootgesteld raakt, is het aanbevolen om de support van Opendatasoft te contacteren om te helpen de gelekte API-sleutel te identificeren en te herroepen.

Datasettoelatingen

Toelating

Omschrijving

Alle datasets doorbladeren

De gebruiker kan toegang hebben tot alle data op alle gepubliceerde datasets, ongeacht de veiligheidsparameters die voor deze gebruiker of de datasets zijn ingesteld (bijvoorbeeld, de gebruiker heeft toegang tot alle beperkte datasets). Deze toelating op zich verleent geen toegang tot de back office.

Nieuwe datasets aanmaken

De gebruiker kan nieuwe datasets aanmaken (maar ze niet publiceren. Daarvoor is de toelating "Publiceer eigen datasets" nodig), binnen de limieten zoals die bepaald zijn door de quota's. Deze toelating verleent toegang tot de rubriek Catalogus van de back office.

Alle datasets bewerken

De gebruiker kan alle bestaande datasets bewerken. Deze toelating verleent toegang tot de rubriek Catalogus van de back office.

De veiligheid van eigen datasets beheren

De gebruiker kan veiligheidsopties en parameters beheren (gebruikers die toegang hebben tot de datasets, zichtbare records, enz.) voor de datasets waarvoor ze de toelating hebben ze te bewerken. Deze toelating op zich verleent geen toegang tot de back office.

Eigen datasets publiceren

De gebruiker kan de datasets waarvoor ze de toelating deze te bewerken, publiceren of opnieuw publiceren. Deze toelating op zich verleent geen toegang tot de back-office.

Dit zijn algemene toelatingen die van toepassing zijn op een gebruiker met betrekking tot het portaal, maar de gebruiker kan ook toelatingen voor individuele datasets krijgen.

Paginatoelatingen

Toelating

Omschrijving

Nieuwe pagina's aanmaken

De gebruiker kan nieuwe pagina's aanmaken.

Deze toelating verleent toegang tot de rubriek Pagina's van de back-office. Hij laat ook toe activa te beheren.

Alle pagina's bewerken

Deze gebruiker kan alle bestaande pagina's bewerken en verwijderen.

Deze toelating verleent toegang tot de rubriek Pagina's van de back-office. Hij laat ook toe activa te beheren.

Alle pagina's doorlopen

De gebruiker kan toegang hebben tot alle pagina's, ongeacht de eventuele veiligheidsparameters die voor deze gebruiker of deze pagina's zijn ingesteld (bijvoorbeeld, de gebruiker kan toegang hebben tot alle privépagina's). Deze toelating op zich verleent geen toegang tot de back office.

De veiligheid van zijn eigen pagina's beheren

De gebruiker kan de beveiligingsopties en -parameters beheren (toegangsbeleid, toelatingen op het niveau van de pagina voor gedefinieerde gebruikers en groepen) voor de pagina's waarvoor ze de toelating hebben deze te bewerken. Deze toelating op zich verleent geen toegang tot de back office.

Andere toelatingen

Toelating

Omschrijving

Domeineigenschappen bewerken

De gebruiker kan alle opties en parameters in de rubrieken Activa, Look & Feel (behalve voor de subrubriek Thema), Gebruikers & Groepen en Configuratie van de back office configureren.

Deze toelating verleent toegang tot de rubrieken Activa, Look & Feel (thema's Branding, Dataweergaves, Navigatie en Dataset), Gebruikers & Groepen, Configuratie en Licentie van de back office.

Het domeinthema beheren

De gebruiker kan alle opties en parameters in de subrubrieken van de thema's Thema en Dataset van de rubriek Look & Feel van de back office configureren. Om toegang te hebben tot de andere subrubrieken (Branding, Dataweergaves en Navigatie), is toelating tot de eigenschappen van het domein Bewerken vereist.

Deze toelating verleent toegang tot de rubriek Look & feel (Thema) van de back office. Hij laat ook toe activa te beheren.

Doorblader analytische gegevens

De gebruiker heeft toegang tot alle dashboards met analytische gegevens, zowel op domeinniveau als op datasetniveau.

Deze toelating verleent toegang tot de rubriek Analyses van de back office.

Alle hergebruiken beheren

De gebruiker kan alle ingediende hergebruiken op het portaal zien, goedkeuren, verwerpen en verwijderen.

Deze toelating verleent toegang tot de rubriek Hergebruiken van de back office.

Alle subdomeinen beheren

TDe gebruiker kan alle subdomeinen bewerken, aanmaken en verwijderen (indien subdomeinen geactiveerd zijn op het portaal).

Deze toelating verleent toegang tot de rubriek Subdomein van de back office.

Quota's

Om te vermijden dat een gebruiker al uw licentiegebruikquota's opgebruikt, kunt u standaard quota's voor gebruikers instellen. Wel kunt u de algemene quota's die gegeven zijn aan iedereen met specifieke waarden voor een enkel profiel voor elk van de 3 quotatypes overrulen.

Aangezien quota's ook gedefinieerd kunnen worden op groepsniveau, erven gebruikers uit 3 instellingen.

  • licentiequota's (voor het volledige portaal)

  • standaard quota's (voor elke gebruiker afzonderlijk)

  • groepsquota's (voor elk lid)

De waarde die toegepast wordt op het welbepaalde quotum wordt als dusdanig berekend:

  • Indien er een specifieke waarde is voor de gebruiker, is deze waarde van toepassing.

  • Indien er geen specifieke waarde is voor de gebruiker, maar de gebruiker lid is van minstens één groep met een specifieke waarde, dan is het maximum van alle groepswaarden van toepassing.

  • Indien er geen specifieke waarde en geen groepswaarde is, dan is de standaard veiligheidswaarde voor niet-anonieme gebruikers van toepassing.

De toegepaste waarden worden dan vanzelfsprekend begrensd tot de licentiewaarde.

Aangezien dit een beetje moeilijk is om te herinneren, omvat de interface een calculator die u de licentie-, standaard en groepswaarden toont en dynamisch het daadwerkelijke quotum berekend afhankelijk van de specifieke waarde die u instelt.

../../_images/users_quotas.png